Menu

Motešice na Facebook-u

< návrat späť

Obecné zastupiteľstvo

Obecné zastupiteľstvo


Obecné zastupiteľstvo Motešíc je zložené zo siedmich poslancov zvolených v komunálnych voľbách v novembri 2014 podľa počtu platných hlasov.
Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce a vykonáva svoju vyhradenú právomoc podľa §11 ods.3 zák.o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb.
Medzi základné úlohy obecného zastupiteľstva patrí najmä:

 

 1. určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu dočasne ponechaným do hospodárenia obce, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohoto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním.
 2. schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať účet.
 3. schvaľovať územný plán obce alebo jeho časti koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce.
 4. určovať náležitosti dane, alebo poplatku a rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky.
 5. vyhlasovať hlasovanie obyvateľstva obce o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a zvolávať verejné zhromaždenie občanov.
 6. uznášať sa na nariadeniach obce.
 7. určovať organizáciu obecného úradu a určovať plat starostu a hlavného kontrolóra.
 8. schvalovať poriadok odmeňovania pracovníkov obce, ako aj ďalšie predpisy.
 9. zakladať, zriadovať a kontrolovať obecné podniky, rozpočtové a príspevkové právnické osoby.
 10. schvaľovať združenie obecných prostriedkov a činností a účasť združenia.
 11. zriadovať orgány potrebné na samosprávu obce a určovať náplň práce.
 12. udeľovať čestné občianstvo obce, obecné vyznamenania a ceny.

 

Členovia obecného zastupiteľstva Motešice (abecedne):
Meno / e-mail
Adresa Politická príslušnosť
Ing. Michaela Adamcová
michaela.gaziova@motesice.sk
Horné Motešice 286 SMER - Sociálna demokracia
Peter Hošek Horné Motešice 269 Slovenská národná strana
Milan Matúš Dolné Motešice 48 SMER – Sociálna demokracia
Ing. Ľubomír Michalík
lubomir.michalik@motesice.sk
Horné Motešice 231 nezávislý kandidát
Ing. Ondrej Novosad
ondrej.novosad@motesice.sk
Dolné Motešice 36 KDH
Ing. Ján Pšenák
jan.psenak@motesice.sk
Horné Motešice 275 KDH
Ján Žák
jan.zak@motesice.sk
Horné Motešice 221 nezávislý kandidát


Pre pripravu návrhov pre obecné zastupiteľstvo v otázkach rozvoja obce, hospodárenia s majetkom, určovania daní, usmerňovania ekonomickej činnosti a vydávania záväzných stanovísk k investičnej činnosti iných investorov, utvárania a ochrany zdravých podmienok a zdravého spôsobu života a práce obyvateľov, utvárania podmienok pre riadne zásobovanie rozvoj kultúry, športu a podobne sú pri Obecnom zastupiteľstve utvorené poradné orgány - komisie.

 

Zloženie komisií bolo schválené na riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 28.01.2015 Uznesením č. 8/2015.

 

Komisie a ich členovia:

Finančná komisia:

Ing. Ján Pšenák - predseda

Ing. Michaela Adamcová

p. Daniela Fialová

 

Komisia na ochranu verejného záujmu:

p. Peter Hošek - predseda

Bc. Miroslava Kumová

p. Ján Žák

 

Komisia pre kultúru, vzdelávanie a šport:

Bc. Miroslava Kumová - predseda

Bc. Monika Lacíková

p. Ján Žák

 

Komisia stavebná, životného prostredia a regionálneho rozvoja:

Ing. Ondrej Novosad - predseda

Ing. Ľubomír Michalík

p. Milan Matúš

p. Ivan Richtárech


Na riadnych i mimoriadnych rokovaniach Obecného zastupiteľstva Motešice boli prijaté tieto uznesenia a spísané nasledovné zápisnice, vid archív.

Prihlásenie

Anketa

Aktuálne informácie by som chcel/a dostávať
Počet hlasov: 1
expodom svadobné obrúčky

Predpoveď počasia

Vyhľadávanie

Úvodná stránka » Samospráva » Obecné zastupiteľstvo