Menu

Motešice na Facebook-u

< návrat späť

Diskusné fórum


Téma: JUDr. Birošová píše o zmluve o dodávke vody rss

Zaslal/a 25.10.2014 13:48

Zmena dodávateľa vody

Dnes sa budeme venovať otázke od čitateľa. Píše nám pani Anna s otázkou ako má postupovať v súvislosti s doručeným návrhom zmluvy od nového dodávateľa vody.

Odberatelia vody v domácnostiach spadajú do kategórie spotrebiteľov a zmluvy s dodávateľom vody sú v zmysle ustanovení Občianskeho zákonníka spotrebiteľskými zmluvami. Spotrebiteľským zmluvám sme už v našom stĺpčeku jeden článok venovali. Ide o zmluvy, pri ktorých je potrebná zvýšená ochrana spotrebiteľa. Podľa Občianskeho zákonníka je spotrebiteľskou zmluvou každá zmluva bez ohľadu na formu, ktorú uzatvára dodávateľ so spotrebiteľom. Pre jednoduchšie rozlišovanie je však ustálené, že spotrebiteľské zmluvy mávajú zväčša formulárovú podobu, v ktorej spotrebiteľ nemá možnosť upravovať, prípadne dohodnúť iné zmluvné podmienky. Často sa stáva, že zmluvné podmienky nie sú upravené priamo v zmluve, ale mimo zmluvy vo všeobecných obchodných podmienkach. V takom prípade je však podstatnou náležitosťou zmluvy prehlásenie spotrebiteľa, že mal možnosť dostatočne a jasne sa oboznámiť so všeobecnými obchodnými podmienkami a tieto musia zároveň tvoriť neoddeliteľnú súčasť zmluvy.

Dodávka vody z verejného vodovodu a odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou patrí medzi odvetvia, pri ktorých je podľa zák. č. 250/2012 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach daná pôsobnosť Úradu pre reguláciu sieťových odvetví. Zároveň sa na zmluvu o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou nevzťahujú ustanovenia zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, čo znamená, že dodávateľ nesmie postupovať tak, že zmluvu by osobne doniesol alebo poslal odberateľovi domov a požiadal ho o podpis a následné zaslanie zmluvy na adresu dodávateľa. Tieto zmluvy je potrebné podpisovať výlučne v prevádzkových priestoroch dodávateľa.

Ďalšou podstatnou náležitosťou tejto zmluvy je určenie ceny. Cena musí byť určená jasne a presne vyjadrená v jednotkovej miere. V prípade dodávky vody ide o cenu za 1 m3 vody. V zmysle usmernenia vydaného Úradom pre reguláciu sieťových odvetví zároveň musí každý regulovaný subjekt (spoločnosť s r. o. alebo akciová spoločnosť) spolu s cenovým návrhom predložiť aj doklad o schválení návrhu ceny najvyšším orgánom obchodnej spoločnosti alebo družstva alebo spoločníkmi verejnej obchodnej spoločnosti. Následne Úrad pre reguláciu sieťových odvetví rozhodne o schválení alebo neschválení cenového návrhu a v prípade, ak ho schváli, zverejní cenu na svojom webovom sídle. Až po zverejnení ceny na webovom sídle Úradu pre reguláciu sieťových odvetví je možné stanoviť cenu a zakomponovať toto stanovenie do zmluvy. Bez uverejnenia návrhu maximálnej ceny na webovom sídle Úradu pre reguláciu sieťových odvetví nie je možné maximálnu cenu spotrebiteľom skontrolovať a preto nemôže dôjsť ani k presnému a konkrétnemu určeniu ceny, čo spôsobuje neplatnosť zmluvy resp. ak má byť cena určená dodatočne v čase plnenia zmluvy, ide o neprijateľnú a neplatnú spotrebiteľskú podmienku.

Povinnosťou dodávateľa služby je podľa osobitného zák. č. 136/2010 Z.z. o službách na vnútornom trhu informovať spotrebiteľa najmä o skutočnostiach súvisiacich s uzatváranou zmluvou a s jeho osobou – o obchodnom mene, právnej forme, mieste podnikania, kontaktných údajoch, kontaktnom mieste, IČ DPH, o podmienkach poskytovania služby, zmluvných ustanoveniach týkajúcich sa voľby práva, alebo voľby súdu, cene služby alebo odmene, ak je cena alebo odmena určená vopred, prípadne o spôsobe výpočtu alebo spôsobe určenia ceny alebo odmeny, ak táto bude stanovená po poskytnutí služby. Ďalej je dodávateľ povinný informovať o základnom popise služby, ale aj kontaktných údajoch poisťovateľa, s ktorým uzavrel zmluvu o poistení a kontaktných údajoch, kde možno podať sťažnosť, alebo reklamáciu.

Pred uzatvorením novej zmluvy o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou je potrebné poznať všetky podrobnosti novej zmluvy, v prvom rade však cenu, ktorá musí byť jasne určená v jednotkovej miere a schválená Úradom pre reguláciu sieťových odvetví. Uzatváranie novej zmluvy by sa nemalo uskutočňovať mimo prevádzkových priestorov nového dodávateľa a určite nie formou poštovej zásielky.

Návrh zmluvy by mal byť hlavne podpísaný zo strany jej dodávateľa či poskytovateľa, aby nemal spotrebiteľ dojem, že sa jedná len o zber osobných údajov, nakoľko bez jeho podpisu tzv. oferentom, navrhovateľom zmluvy by nešlo o návrh zmluvy ale iba nezáväzný, zväčša voľne prístupný formulár.

Spotrebiteľ má v prípade takejto zmluvy posilnené práva a preto je dobré pýtať sa na podrobnosti a poznať konkrétne ustanovenia novej zmluvy a vyžadovať, aby zmluva bola najskôr podpísaná zo strany dodávateľa, až potom má náležitosti zmluvného návrhu. Samozrejme ak obsahuje aj ostatné podmienky, najmä cenu alebo aspoň odkaz na jej právne relevantný spôsob určenia.


, #000116
Škoda, že sa babka nezačala zaujímať hneď po doručení zmlúv, ešte pred ich hromadným zbieraním na OU.

"Viete, mňa verejnosť nezaujíma. Ja sa starám o seba a verejnosť nech sa stará o seba." Tak toto je citát JUDr. Birošovej v denníku SME z roku 1998 po privatizácii Západoslovenských vodární a kanalizácií odštepný závod Trenčín, v ktorom sa JUDr. Birošová stala členkou predstavenstva. /celý článok si môžete prečítať na: http://www.sme.sk/c/2168142/ludia-blizki-hzds-po-volbach-sprivatizovali-odstepny-zavod-vodarni-a-kanalizacii-v-trencine.html#/
Žeby JUDr. Birošová zmenila názor na verejnosť? Alebo ide len o útok na TVK zo strany TVS? Škoda, že nie som právnik...
Pekný deň!

Prihlásenie

Anketa

V obci mi chýba viac
Počet hlasov: 512
expodom svadobné obrúčky

Predpoveď počasia

Vyhľadávanie

Úvodná stránka » Diskusné fórum » JUDr. Birošová píše o zmluve o dodávke vody