Matričný úrad

        Matričný úrad sa nachádza pri Obecnom úrade v centre miestnej časti Horné Motešice, vedľa autobusovej zástavky.
Matrika je štátna evidencia o osobnom stave fyzických osôb, ktoré sa narodili, uzavreli manželstvo alebo zomreli na území Slovenskej republiky, a štátnych občanov Slovenskej republiky, ktorí sa narodili, uzavreli manželstvo alebo zomreli v cudzine.

Do matriky sa zapisujú údaje o narodení, uzavretí manželstva a úmrtí a údaje o iných skutočnostiach rozhodujúcich pre zistenie alebo overenie osobného stavu, najmä údaje o osvojení, určení rodičovstva a o rozvode manželstva (ďalej len “matričné udalosti”). Predmetom zápisu do nej sú matričné udalosti, ktoré nastali na území Slovenskej republiky a v cudzine, ak ide o štátneho občana Slovenskej republiky.

Matriku tvorí kniha narodení, kniha manželstiev a kniha úmrtí. Kniha narodení a kniha úmrtí sa vedie osobitne pre každú obec; kniha manželstiev sa vedie ako jediná. Matrika je verejná listina. Verejnými listinami sú aj rodný list, sobášny list a úmrtný list (ďalej len “úradný výpis”), potvrdenia vyhotovené o údajoch zapísaných v matrike a doslovné výpisy z matrík.

Matriku vedie obec ako výkon štátnej správy.

Pondelok7.00 - 11.3012.00 - 15.30
Utorok7.00 - 11.3012.00 - 15.00
Streda7.00 - 11.3012.00 - 17.00
Štvrtok7.00 - 11.3012.00 - 15.00
Piatok7.00 - 13.00