Obecné zastupiteľstvo

Obecné zastupiteľstvo

Obecné zastupiteľstvo Motešíc je zložené zo siedmich poslancov zvolených v komunálnych voľbách v novembri 2014 podľa počtu platných hlasov.
Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce a vykonáva svoju vyhradenú právomoc podľa §11 ods.3 zák.o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb.
Medzi základné úlohy obecného zastupiteľstva patrí najmä:

 • určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu dočasne ponechaným do hospodárenia obce, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohoto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním.
 • schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať účet.
 • schvaľovať územný plán obce alebo jeho časti koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce.
 • určovať náležitosti dane, alebo poplatku a rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky.
 • vyhlasovať hlasovanie obyvateľstva obce o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a zvolávať verejné zhromaždenie občanov.
 • uznášať sa na nariadeniach obce.
 • určovať organizáciu obecného úradu a určovať plat starostu a hlavného kontrolóra.
 • schvalovať poriadok odmeňovania pracovníkov obce, ako aj ďalšie predpisy.
 • zakladať, zriadovať a kontrolovať obecné podniky, rozpočtové a príspevkové právnické osoby.
 • schvaľovať združenie obecných prostriedkov a činností a účasť združenia.
 • zriadovať orgány potrebné na samosprávu obce a určovať náplň práce.
 • udeľovať čestné občianstvo obce, obecné vyznamenania a ceny.
MenoE-mailAdresaPolitická príslušnosť
Ing. Michaela Adamcová
mailto:michaela.gaziova@motesice.sk Horné Motešice 286 SMER - Sociálna demokracia
Peter Hošek Horné Motešice 269 Slovenská národná strana
Milan Matúš Dolné Motešice 48 SMER – Sociálna demokracia
Ing. Ľubomír Michalík
mailto:lubomir.michalik@motesice.sk Horné Motešice 231 nezávislý kandidát
Ing. Ondrej Novosad
mailto:ondrej.novosad@motesice.skDolné Motešice 36 KDH
Ing. Ján Pšenák
mailto:jan.psenak@motesice.skHorné Motešice 275 KDH
Ján Žák
mailto:jan.zak@motesice.skHorné Motešice 221 nezávislý kandidát

Pre pripravu návrhov pre obecné zastupiteľstvo v otázkach rozvoja obce, hospodárenia s majetkom, určovania daní, usmerňovania ekonomickej činnosti a vydávania záväzných stanovísk k investičnej činnosti iných investorov, utvárania a ochrany zdravých podmienok a zdravého spôsobu života a práce obyvateľov, utvárania podmienok pre riadne zásobovanie rozvoj kultúry, športu a podobne sú pri Obecnom zastupiteľstve utvorené poradné orgány – komisie.

Zloženie komisií bolo schválené na riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 28.01.2015 Uznesením č. 8/2015.

Finančná komisiaKomisia na ochranu verejného záujmuKomisia pre kultúru, vzdelávanie a športKomisia stavebná, životného prostredia a regionálneho rozvoja
Ing. Ján Pšenák - predsedap. Peter Hošek - predsedaBc. Miroslava Kumová - predseda

Ing. Ondrej Novosad - predseda

Ing. Michaela Adamcováp. Ján Žák
Horné Motešice 231
Bc. Monika Lacíková

Ing. Ľubomír Michalík

Ing. Ľubomír Michalík
lubomir.michalik@motesice.sk
p. Ján Žákp. Milan Matúš

nezávislý kandidátp. Ivan Richtárech