Obecné zastupiteľstvo

Obecné zastupiteľstvo

Obecné zastupiteľstvo v Motešiciach je zložené zo siedmich poslancov zvolených  v komunálnych voľbách podľa počtu platných hlasov.

Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce a vykonáva svoju vyhradenú právomoc podľa § 11 ods. 3 zák. o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb.Medzi základné úlohy obecného zastupiteľstva patrí najmä:

 • určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu dočasne ponechaným do hospodárenia obce, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohoto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním,
 • schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať účet,
 • schvaľovať územný plán obce alebo jeho časti koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce,
 • určovať náležitosti dane, alebo poplatku a rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky,
 • vyhlasovať hlasovanie obyvateľstva obce o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a zvolávať verejné zhromaždenie občanov,
 • uznášať sa na nariadeniach obce,
 • určovať organizáciu obecného úradu a určovať plat starostu a hlavného kontrolóra,
 • schvaľovať poriadok odmeňovania pracovníkov obce, ako aj ďalšie predpisy,
 • zakladať, zriaďovať a kontrolovať obecné podniky, rozpočtové a príspevkové právnické osoby,
 • schvaľovať združenie obecných prostriedkov a činností a účasť združenia,
 • zriaďovať orgány potrebné na samosprávu obce a určovať náplň práce,
 • udeľovať čestné občianstvo obce, obecné vyznamenania a ceny.

Poslanci Obecného zastupiteľstva v Motešiciach vo volebnom období 2018-2022

MenoE-mailAdresaPolitická príslušnosť
Peter Hošek Horné Motešice 269 Slovenská národná strana
Bc. Jana JandováHorné Motešice 152Kresťanskodemokratické hnutie
Lenka KožiakováHorné Motešice 232nezávislá kandidátka
Milan MatúšDolné Motešice 48Smer – sociálna demokracia
Ing. Ondrej Novosad
Dolné Motešice 36 Kresťanskodemokratické hnutie
Peter SmolkaHorné Motešice 278nezávislý kandidát
Monika ZávodskáHorné Motešice 163 nezávislá kandidátka

Pre pripravu návrhov pre obecné zastupiteľstvo v otázkach rozvoja obce, hospodárenia s majetkom, určovania daní, usmerňovania ekonomickej činnosti a vydávania záväzných stanovísk k investičnej činnosti iných investorov, utvárania a ochrany zdravých podmienok a zdravého spôsobu života a práce obyvateľov, utvárania podmienok pre riadne zásobovanie rozvoj kultúry, športu a podobne sú pri Obecnom zastupiteľstve utvorené poradné orgány – komisie.

Zloženie komisií bolo schválené na riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 09.01.2019 Uznesením č. 9/2019.

Finančná komisiaKomisia na ochranu verejného záujmuKomisia pre kultúru, vzdelávanie a športKomisia stavebná, životného prostredia a regionálneho rozvoja
Lenka Kožiaková – predsedap. Peter Hošek - predsedaMonika Závodská – predsedaIng. Ondrej Novosad - predseda
Bc. Jana JandováMonika ZávodskáLenka KožiakováIng. Ľubomír Michalík
Jana KrálováLenka KožiakováPeter HošekMilan Matúš
Peter HošekMarian RiškaPeter SmolkaBc. Jana Jandová