Obecné zastupiteľstvo

Obecné zastupiteľstvo

Obecné zastupiteľstvo v Motešiciach je zložené zo siedmich poslancov zvolených  v komunálnych voľbách podľa počtu platných hlasov.

Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce a vykonáva svoju vyhradenú právomoc podľa § 11 ods. 3 zák. o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb.Medzi základné úlohy obecného zastupiteľstva patrí najmä:

 • určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu dočasne ponechaným do hospodárenia obce, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohoto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním,
 • schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať účet,
 • schvaľovať územný plán obce alebo jeho časti koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce,
 • určovať náležitosti dane, alebo poplatku a rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky,
 • vyhlasovať hlasovanie obyvateľstva obce o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a zvolávať verejné zhromaždenie občanov,
 • uznášať sa na nariadeniach obce,
 • určovať organizáciu obecného úradu a určovať plat starostu a hlavného kontrolóra,
 • schvaľovať poriadok odmeňovania pracovníkov obce, ako aj ďalšie predpisy,
 • zakladať, zriaďovať a kontrolovať obecné podniky, rozpočtové a príspevkové právnické osoby,
 • schvaľovať združenie obecných prostriedkov a činností a účasť združenia,
 • zriaďovať orgány potrebné na samosprávu obce a určovať náplň práce,
 • udeľovať čestné občianstvo obce, obecné vyznamenania a ceny.

Poslanci Obecného zastupiteľstva v Motešiciach vo volebnom období 2022-2026

MenoE-mailAdresaPolitická príslušnosť
Peter Hošek Horné Motešice 269 nezávislý kandidát
Bc. Jana JandováHorné Motešice 152Kresťanskodemokratické hnutie
Ing. Mgr. Jana Kopecká Horné Motešice 234nezávislá kandidátka
Milan MatúšDolné Motešice 48Kresťanskodemokratické hnutie
Ing. Ondrej Novosad
Dolné Motešice 36 Kresťanskodemokratické hnutie
Peter SmolkaHorné Motešice 278nezávislý kandidát
Monika ZávodskáHorné Motešice 163 nezávislá kandidátka