Komisie

Finančná komisia

Predseda: Lenka Kožiaková
Členovia: Bc. Jana Jandová, Bc. Jana Králová, Peter Hošek

 

Komisia na ochranu verejného záujmu

Predseda: Peter Hošek
Členovia: Lenka Kožiaková, Monika Závodská, Marián Riška

 

Komisia pre kultúru, vzdelávanie a šport

Predseda: Monika Závodská
Členovia: Lenka Kožiaková, Peter Hošek, Peter Smolka

 

Komisia stavebná, životného prostredia a regionálneho rozvoja

Predseda: Ing. Ondrej Novosad
Členovia: Bc. Jana Jandová, Milan Matúš, Ing. Ľubomír Michalík

 

Komisie sú pri Obecnom zastupiteľstve v Motešiciach utvorené poradné orgány, ktoré slúžia pre prípravu návrhov pre obecné zastupiteľstvo v otázkach rozvoja obce, hospodárenia s majetkom, určovania daní, usmerňovania ekonomickej činnosti           a vydávania záväzných stanovísk k investičnej činnosti iných investorov, utvárania a ochrany zdravých podmienok a zdravého spôsobu života a práce obyvateľov, utvárania podmienok pre riadne zásobovanie rozvoja kultúry, športu a podobne.

 

Zloženie komisií bolo schválené na riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 09.01.2019 Uznesením č. 9/2019.