Komisie

Finančná komisia

Predseda: Ing.Mgr.Jana Kopecká
Členovia: Bc. Jana Králová, Lenka Kožiaková

 

Komisia na ochranu verejného záujmu

Predseda: Peter Hošek
Členovia: Ing.Mgr.Jana Kopecká, Monika Závodská, Peter Smolka

 

Komisia pre kultúru, vzdelávanie a šport

Predseda: Monika Závodská
Členovia: Ing.Mgr.Jana Kopecká, Peter Hošek, Peter Smolka

 

Komisia stavebná, životného prostredia a regionálneho rozvoja

Predseda: Bc. Jana Jandová
Členovia: Ing. Ondrej Novosad, Ing. Ľubomír Michalík, Milan Matúš

 

Komisie sú pri Obecnom zastupiteľstve v Motešiciach utvorené poradné orgány, ktoré slúžia pre prípravu návrhov pre obecné zastupiteľstvo v otázkach rozvoja obce, hospodárenia s majetkom, určovania daní, usmerňovania ekonomickej činnosti           a vydávania záväzných stanovísk k investičnej činnosti iných investorov, utvárania a ochrany zdravých podmienok a zdravého spôsobu života a práce obyvateľov, utvárania podmienok pre riadne zásobovanie rozvoja kultúry, športu a podobne.

 

Zloženie komisií bolo schválené na riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 07.12.2022 Uznesením č. 11/2022.