Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 09.10.2019

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 09.10.2019

Modernizácia rybného hospodárstva – PETYOWKA s.r.o. – oznámenie o začatí konania
Výkup papiera 23.9.2019

OBEC  M O T E Š I C E, Obecný úrad  913 26  MOTEŠICE

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

          P O Z V Á N K A

         Na základe zákona o obecnom zriadení podľa § 13 ods.4 pís. a/ zvolávam riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa:

  1. októbra 2019   t.j. v stredu  o 17,00 hodine

 

v zasadačke Obecného úradu v Motešiciach, na ktoré Vás pozývam.

P r o g r a m  :

  1. Zahájenie
  2. Kontrola uznesení
  3. VZN č. 2/2019 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky vZŠ s MŠ Motešice , o výške príspevku v MŠ,

ŠKD a ŠJ Motešice

  1. Správa auditora za rok 2018
  2. Nový stavebný obvod – predaj pozemkov
  3. Došlá pošta
  4. Rôzne
  5. Záver

V Motešiciach, 04.10.2019

Ing. Martin Mach

                                                                                         starosta obce