INFORMÁCIE O ÚČELOCH SPRACÚVANIA

                                                                                                                                      Príloha k vyhláseniu
Účel spracúvania Právny základ spracovateľskej činnosti (nepovinné) Kategórie dotknutých osôb Kategória osobných údajov Lehota na výmaz OÚ Kategória príjemcov Označenie tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie Bezpečnostné opatrenia (technické a organizačné)
Prihlasovanie a odhlasovanie občanov k trvalému alebo prechodnému pobytu článok 6, ods. 1, písm. c) a e) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov Zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v znení neskorších predpisov   Osoby s trvalým a prechodným pobytom v obci bežné osobné údaje 10 rokov MV SR, súdy, OČTK, Oprávnený orgán štátu prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje bezpečnostná politika
Určovanie, zmena alebo zrušenie súpisného a orientačného čísla článok 6, ods. 1, písm. c) a e) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov, zákon č. 369/1990 Z .z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, Vyhláška MV SR č. 31/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb Žiadateľ bežné osobné údaje 10 rokov MV SR, súdy, OČTK, Oprávnený orgán štátu prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje bezpečnostná politika
Vedenie evidencie brancov článok 6, ods. 1, písm. c) a e) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov Zákon č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Osoby s trvalým a prechodným pobytom v obci bežné osobné údaje 5 rokov Okresný úrad prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje bezpečnostná politika
Zostavovanie a vedenie stáleho zoznamu voličov za účelom výkonu volebného práva článok 6, ods. 1, písm. c) a e) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov Zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Osoby s trvalým a prechodným pobytom v obci bežné osobné údaje Trvalá doba archivácie MV SR, súdy, OČTK, Oprávnený orgán štátu, Okrsková volebná komisia prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje bezpečnostná politika
Vedenie členov volebných komisii článok 6, ods. 1, písm. c) a e) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov Zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Členovia volebných komisii bežné osobné údaje 2 roky MV SR, súdy, OČTK, Oprávnený orgán štátu, Okrsková volebná komisia prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje bezpečnostná politika
Vedenie evidencie kandidátov do volených funkcií článok 6, ods. 1, písm. c) a e) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov Zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Osoby kandidujúce do volených funkcií bežné osobné údaje 5 rokov MV SR, súdy, OČTK, Oprávnený orgán štátu, Okrsková volebná komisia prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje bezpečnostná politika
Osvedčovane listín a podpisov na listinách a vedenie evidencie listín a podpisov článok 6, ods. 1, písm. c) a e) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov Zákon č. 599/2001 Z. z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách okresnými úradmi a obcami v znení neskorších predpisov Osoby žiadajúce o úradné osvedčovanie listín a podpisov bežné osobné údaje, osobitná kategória 10 rokov MV SR, súdy, OČTK, Štátny archív, Oprávnený orgán štátu prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje bezpečnostná politika
Správa registratúry článok 6, ods. 1, písm. c) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov fyzické osoby – odosielatelia a prijímatelia úradnej korešpondencie, fyzické osoby vrátane zamestnancov, rodinných príslušníkov zamestnancov pri uchovávaní registratúrnych záznamov určených na likvidáciu, resp. archiváciu vo verejnom záujme bežné osobné údaje, osobné údaje osobitnej kategórie evidencia sa uchováva 10 rokov po ukončení evidencie Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, iný oprávnený subjekt, prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje bezpečnostná politika
Spracovanie účtovných dokladov zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov zamestnanci, zamestnanci dodávateľov tovaru a služieb, fyzické osoby, ktorým vznikla povinnosť uhradiť správny poplatok, fyzické osoby, ktorým boli uložené sankcie bežné osobné údaje 10 rokov daňový úrad prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje bezpečnostná politika
Vybavovanie žiadostí o sprístupnenie informácií článok 6, ods. 1, písm. c) a e) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov alebo súhlas dotknutej osoby fyzické osoby – žiadateľ, dotknuté osoby podľa § 9 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (vrátane osobných údajov o zamestnancoch) bežné osobné údaje, ďalšie osobné údaje žiadateľa a bežné osobné údaje o dotknutej osobe sprístupnené povinnou osobou na základe zákona alebo predchádzajúceho písomného súhlasu 5 rokov žiadatelia podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje bezpečnostná politika
Zverejňovanie a poskytovanie informácií článok 6, ods. 1, písm. c) a e) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov zákon č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách v znení neskorších predpisov §7, ods. 3 zákona č. 253/1998 o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. Osoby podliehajúce povinnosti podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám Osoby povinne zverejnené podľa zákona o dobrovoľných dražbách bežné osobné údaje 5 rokov po ukončení alebo zániku povinnosti OČTK, iný oprávnený orgán štátu prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje bezpečnostná politika
Vybavovanie sťažností článok 6, ods. 1, písm. c) a e) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach  v znení neskorších predpisov Osoby, ktoré podali sťažnosť a osoby, ktorých sa sťažnosť týka bežné osobné údaje, ďalšie údaje nevyhnutné na preverenie podnetu 5 rokov po ukončení alebo zániku povinnosti OČTK, iný oprávnený orgán štátu prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje bezpečnostná politika
Prešetrovanie podnetov podľa zákona č. 54/2019 Z. z.  ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  zákona č. 54/2019 Z. z.  ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. fyzické osoby, ktoré podali podnet a ktoré sú prešetrované podľa zákona č. 54/2019 Z. z.  ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. bežné osobné údaje, ďalšie údaje nevyhnutné na preverenie podnetu 5 rokov účastníci konania prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje bezpečnostná politika
Sieťová bezpečnosť a bezpečnosť článok 6, ods. 1, písm. f) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa zamestnanci, zamestnanci dodávateľov poskytujúcich podporu v systémoch bežné osobné údaje 1 rok sprostredkovateľ (napríklad SBS) prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje bezpečnostná politika
Exekúcie zákon č. 59/2018 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) fyzická osoba – účastník exekučné konania, štatutárny orgán alebo iná osoba oprávnená konať v mene účastníka konania (vrátane zamestnanca, ak je zamestnávateľ povinným pre vykonanie exekučného príkazu) identifikačné a kontaktné údaje, údaje v upovedomení o začatí exekúcie, údaje uvedené v správe o stave exekúcie, údaje uvedené v exekučný príkaz, iné údaje uvedené v exekučnom konaní 10 rokov osoby oprávnené v zmysle príslušných predpisov, notári prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje bezpečnostná politika
Vybavovanie uplatnených práv dotknutých osôb podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a  podľa Nariadenia 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov   Nariadenie 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov fyzické osoby uplatňujúce svoje práva ako dotknuté osoby titul, meno, priezvisko, adresa a iné osobné údaje, ku ktorým sa vzťahuje uplatňované právo dotknutej osoby 5 rokov fyzické osoby uplatňujúce práva dotknutých osôb prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje bezpečnostná politika
Miestne dane a poplatky článok 6, ods. 1, písm. c) a e) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a stavebné odpady zákon 563/2009  Z. z. o správe daní zákon č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Osoby podliehajúce povinnosti platiť miestne dane a poplatky meno, priezvisko a titul rodné číslo trvalé bydlisko, prechodné bydlisko číslo telefónu číslo účtu, kód banky 10 rokov Daňový úrad iný oprávnený orgán štátu prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje bezpečnostná politika
Hlavný kontrolór článok 6, ods. 1, písm. c) a e) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov, zákon č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákon č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov, zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov, zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov Osoby s trvalým pobytom a prechodným pobytom v obci a ďalšie osoby, ktorých sa týka kontrolná činnosť a výkon funkcie hlavného kontrolóra obce bežné osobné údaje 10 rokov MV SR, OČTK, Finančná správa SR, sťažovateľ, iný oprávnený orgán štátu prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje bezpečnostná politika
Rozhodovanie vo veciach životného prostredia článok 6, ods. 1, písm. c) a e) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov, zákon č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, zákon č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov, zákon č. 220/2004 Z .z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole, znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov, zákon 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia Fyzické osoby, voči ktorým sa vedie rozhodovanie vo veciach životného prostredia na obecnom úrade v obci bežné osobné údaje 10 rokov Ministerstvo životného prostredia SR, OČTK, Okresný úrad, sťažovateľ, iný oprávnený orgán štátu prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje bezpečnostná politika
Stavebný úrad článok 6, ods. 1, písm. c) a e) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov zákon č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov zákon č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov Fyzické osoby, ktoré konajú so Stavebným úradom v obci. bežné osobné údaje 10 rokov Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, OČTK, Exekútor, sťažovateľ, iný oprávnený orgán štátu prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje bezpečnostná politika
Obecné zastupiteľstvo článok 6, ods. 1, písm. e) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov zákon č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov Fyzické osoby, o ktorých sa vedie konanie alebo sú prejednávané orgánmi obce bežné osobné údaje 10 rokov OČTK, iný oprávnený orgán štátu prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje bezpečnostná politika
Evidencia podujatí článok 6, ods. 1, písm. c) a e) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov zákon č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zákon č. 96/1991 Z. z. o verejných kultúrnych podujatiach v znení neskorších predpisov zákon č. 315/1992 Z. z. o verejných telovýchovných, športových a turistických podujatiach v znení neskorších predpisov zákon č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí v znení neskorších predpisov zákon č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve Fyzická osoba – usporiadateľ bežné osobné údaje 5 rokov OČTK, iný oprávnený orgán štátu prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje bezpečnostná politika
Petičné právo článok 6, ods. 1, písm. c) a e)Všeobecného nariadenia o ochrane údajov zákon č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov Osoby s trvalým alebo prechodným pobytom v obci bežné osobné údaje 5 rokov OČTK, iný oprávnený orgán štátu prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje bezpečnostná politika
Zmluvné vzťahy zákon č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov článok 6, ods. 1, písm. b) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov, zmluva a predzmluvné vzťahy zákon č. 116/1990 Z. z. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov Osoby uzatvárajúce zmluvné a predzmluvné vzťahy s prevádzkovateľom bežné osobné údaje 10 rokov Finančná správa, OČTK, Exekútor, sťažovateľ, iný oprávnený orgán štátu prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje bezpečnostná politika
Prenajímanie hrobových miest zákon č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov článok 6, ods. 1, písm. b) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov, zmluva a predzmluvné vzťahy zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov zákon č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov Osoby uzatvárajúce zmluvné a predzmluvné vzťahy s prevádzkovateľom, osobné údaje zomretých osôb bežné osobné údaje 10 rokov Finančná správa, OČTK, Exekútor, sťažovateľ, iný oprávnený orgán štátu prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje bezpečnostná politika
Evidencia hrobových miest zákon č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov článok 6, ods. 1, písm. c) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov, zmluva a predzmluvné vzťahy zákon č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov Osoby uzatvárajúce zmluvné a predzmluvné vzťahy s prevádzkovateľom, osobné údaje zomretých osôb bežné osobné údaje, osobitná kategória 10 rokov Finančná správa, OČTK, Exekútor, sťažovateľ, iný oprávnený orgán štátu prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje bezpečnostná politika
Hrobové miesta – zverejňovanie zákon č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov článok 6, ods. 1, písm. f) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov, súhlas dotknutej osoby zákon č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov Pozostalí, ktorí dali súhlas so zverejnením osobných údajov zomretej osoby a osobné údaje zomretej osoby bežné osobné údaje 3 roky alebo do odvolania súhlasu OČTK, sťažovateľ, iný oprávnený orgán štátu prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje bezpečnostná politika
Oznámenie o úmrtí článok 6, ods. 1, písm. f) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov Pozostalí, ktorí dali súhlas so zverejnením osobných údajov zomretej osoby a osobné údaje zomretej osoby bežné osobné údaje 3 roky alebo do odvolania súhlasu OČTK, sťažovateľ, iný oprávnený orgán štátu prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje bezpečnostná politika
Správne a iné konania zákon č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov článok 6, ods. 1, písm. c) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov, plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa zákon č. 1162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok Zákon č. 71/1967 Zb. Zákon o správnom konaní (správny poriadok) fyzické osoby, ktoré podali návrh na začatie správneho alebo iného konania, v ktorom rozhoduje obec alebo mesto a iné fyzické osoby, ktorých osobné údaje je nevyhnutné spracúvať pri vedení správneho alebo iného konania pri plnení zákonných povinností prevádzkovateľa bežné osobné údaje osobitné kategórie osobných údajov 10 rokov OČTK, sťažovateľ, iný oprávnený orgán štátu prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje bezpečnostná politika
Archívne účely zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov článok 89 Všeobecného nariadenia o ochrane údajov článok 9 ods. 2 písm. j) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov pre osobitné kategórie osobných údajov žiadatelia o prístup k archívnym dokumentom fyzické osoby, ktorých osobné údaje sú súčasťou registratúrnych záznamov bežné osobné údaje osobitné kategórie osobných údajov Trvalá doba archivácie OČTK, iný oprávnený orgán štátu prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje bezpečnostná politika
Historické účely článok 89 Všeobecného nariadenia o ochrane údajov článok 9 ods. 2 písm. j) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov pre osobitné kategórie osobných údajov Osoby uvedené v obecných kronikách bežné osobné údaje osobitné kategórie osobných údajov Trvalá doba archivácie OČTK, iný oprávnený orgán štátu prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje bezpečnostná politika
Štatistické účely zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov článok 89 Všeobecného nariadenia o ochrane údajov článok 9 ods. 2 písm. j) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov pre osobitné kategórie osobných údajov Osoby, ktorých sa týka štatistické zisťovanie bežné osobné údaje osobitné kategórie osobných údajov Trvalá doba archivácie OČTK, Štatistický úrad, iný oprávnený orgán štátu prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje bezpečnostná politika
Zverejňovanie foto a video článok 6, ods. 1, písm. a) a f) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov § 78 ods. 1, 2 Zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov Osoby podieľajúce sa na propagácii obci na webovom sídle obce alebo sociálnych sieťach bežné osobné údaje 3 roky alebo do odvolania súhlasu OČTK, iný oprávnený orgán štátu prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje bezpečnostná politika
Matrika článok 6, ods. 1, písm. c) a e) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov zákon č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov zákon č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Osoby v územnej pôsobnosti matriky bežné osobné údaje 100 rokov MV SR, OČTK, Finančná správa SR, sťažovateľ, iný oprávnený orgán štátu prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje bezpečnostná politika
Pozývanie občanov s trvalým pobytom v obci na kultúrne podujatia   článok 6, ods. 1, písm. e) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov zákon č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Osoby s trvalým pobytom v obci bežné osobné údaje 1 rok OČTK, iný oprávnený orgán štátu prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje bezpečnostná politika
Rybársky preukaz zákon č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov článok 6, ods. 1, písm. c) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov, zákon č. 216/2018 Z. z. o  rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov Osoby žiadajúce o rybársky preukaz bežné osobné údaje 10 rokov OČTK, iný oprávnený orgán štátu prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje bezpečnostná politika
Obecná knižnica zákon č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov článok 6, ods. 1, písm. b) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov zákon č. 126/2015 Z. z. o knižniciach a o zmene a doplnení zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 38/2014 Z. z. Osoby žiadajúce o zapožičanie kníh a tlačených médií bežné osobné údaje 10 rokov OČTK, iný oprávnený orgán štátu prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje bezpečnostná politika
Dobrovoľný hasičky zbor zákon č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov článok 6, ods. 1, písm. b) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov zákon č. 37/2014 Z. z. o Dobrovoľnej požiarnej ochrane Slovenskej republiky a o zmene niektorých zákonov Členovia Dobrovoľného hasičského zboru bežné osobné údaje 10 rokov OČTK, iný oprávnený orgán štátu prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje bezpečnostná politika
Sociálna starostlivosť článok 6, ods. 1, písm. c) a e) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov zákon č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov Osoby, ktorým je poskytovaná pomoc alebo sociálna starostlivosť, žiadatelia o pomoc v hmotnej núdzi a o sociálnu starostlivosť bežné osobné údaje 10 rokov OČTK, MPSVaR, súdy, exekútor, iný oprávnený orgán štátu prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje bezpečnostná politika
Jednorazový príspevok pri narodení dieťaťa   článok 6, ods. 1, písm. c) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov, Všeobecné záväzné nariadenie Obce Deti a ich zákonní zástupcovia bežné osobné údaje 10 rokov OČTK, iný oprávnený orgán štátu prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje bezpečnostná politika
Jednorazový príspevok pri narodení dieťaťa   článok 6, ods. 1, písm. f) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov, Všeobecné záväzné nariadenie Obce Deti a ich zákonní zástupcovia bežné osobné údaje 10 rokov OČTK, iný oprávnený orgán štátu prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje bezpečnostná politika
Poskytovanie príspevkov a dotácií článok 6, ods. 1, písm. c) a e) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov, zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov Štatutárny orgán žiadateľa, Žiadateľ Autor projektu, Účastník projektu bežné osobné údaje 10 rokov OČTK, iný oprávnený orgán štátu prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje bezpečnostná politika
Správa miestnych komunikácií článok 6, ods. 1, písm. c) a e) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov, zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách Fyzická osoba žiadateľ, sťažovateľ bežné osobné údaje 10 rokov OČTK, iný oprávnený orgán štátu prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje bezpečnostná politika
Povoľovanie na úseku hazardných hier článok 6, ods. 1, písm. c) a e) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov, zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách v znení neskorších predpisov Štatutárny zástupca žiadateľa bežné osobné údaje 10 rokov OČTK, iný oprávnený orgán štátu prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje bezpečnostná politika
Povoľovanie na úseku podnikania v obci článok 6, ods. 1, písm. c) a e) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov, zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, zákon č. 178/2005 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v znení neskorších predpisov Štatutárny zástupca oznamovateľa, Vedúci prevádzky bežné osobné údaje 10 rokov OČTK, iný oprávnený orgán štátu prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje bezpečnostná politika
Verejné obstarávanie článok 6, ods. 1, písm. c) a e) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov, zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov Fyzická osoba žiadateľ, štatutárny zástupca oznamovateľa bežné osobné údaje 10 rokov OČTK, iný oprávnený orgán štátu prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje bezpečnostná politika